Semalt SEO-nyň sütüni hökmünde ygtyýarlykSEO özbaşdak işläp bilmeýär; dogry element bilen garyşanda, gowy gurluşly SEO berýän birnäçe elementden durýar. Şeýle-de bolsa, gowy gurluşly SEO gurlanda dört esasy sütün bar. Binalardaky ýaly sütünler möhüm rol oýnaýar. Jaýyň agramyny öz üstüne alýarlar we binanyň iň agyr howa şertlerinde-de ýaşamagyna kömek edýän berk gurluş bilen üpjün edýärler. Bu SEO sütünlerine-de degişlidir. Bu elementler SEO dostlukly web sahypalaryny we web mazmunyny döredýän skeletimizi döredýär.

Gözleg motory botlary, web sahypasynda ulanylýan mazmuna we baglanyşyklara web sahypasynyň ygtyýaryny, ýerlikliligini we ynamyny gözleýär. Bu elementler web sahypaňyzyň gözleg motorlary üçin howpsuzdygyny we peýdalydygyny subut edýär we olary birinji sahypa geçirmegi haýyş edýär. Semalt, SEO hünärmeni hökmünde, web sahypalarynyň birinji sahypa çykmagyna kömek etmek üçin bilimlerini we strategiýalaryny köp ýyllap sarp etdi. Netijede, “Semalt” -yň guran we birinji sahypasyna iberen müňlerçe web sahypamyz bar.

Internetden we gözleg motorlaryndan bir wagt öň göz öňüne getiriň, maglumat almagyň nähili kyndygyny, esasanam geografiki taýdan sizden uzak ýerlerde göz öňüne getiriň. Bu, soraglarymyza jogap tapýan çeşme gözläp, gözleglere gitmelidigimizi aňladýardy.

Eýnşteýniň umumy we aýratyn otnositellik teoriýasynyň arasyndaky tapawudy öwrenmek isländigiňizi göz öňüne getiriň. Belki, goňşyňyzdan sorap bilersiňiz, ýöne jogabyny bilmese näme etmeli? Fizika professoryndan sorap bilseňiz, bu siziň jogabyňyzy almak üçin iň oňat warianty bolup biler, ýöne bu wariantlaryň ýüze çykýan kynçylyklaryny göz öňüne getiriň. Netijede, kitaphanada maglumat gözläp bilersiňiz. Kitaphanaçy, meseläňize jogap tapmak üçin mowzugyňyzy açýan käbir kitaplara ugrukdyrýar.

SEO sütüni hökmünde ygtyýarlyk

Aboveokardaky ýagdaýlaryň hersinde, bu ýagdaýda "sen" bolan gözlegçi maglumat çeşmesini kesgitlemeli boldy. Bu karar haýsy maglumat çeşmesiniň size iň ygtybarlydygyny kesgitledi. SEO-daky ygtyýarlyk, web sahypasynyň we mazmunynyň görnükliligini ýokarlandyrýan, has gowy derejä çykmagyna kömek edýän hil çäresi. Şeýle hem, Semalt ýaly SEO hünärmenleriniň web sahypaňyzyň has gowulaşmagyna kömek etmek üçin ulanýan esasy tejribä öwrüldi. Ine, ygtyýarlygyň nähili işleýändigi. Web sahypasynyň abraýy, alyp barýan traffiginiň sanyny kesgitleýär. Mysal üçin, Google gözleg motorlary barada aýdylanda iň ygtybarly web sahypasydyr. Şonuň üçin ulanýan enjamyňyzda deslapky gözleg motoryňyzy google-a üýtgedip bilersiňiz.

SEO häkimliginiň şahalaryny ara alyp maslahatlaşarys, ýagny:
 • Domen ygtyýarlygy
 • Sahypanyň ygtyýarlygy
 • Baglanyş ygtyýarlygy
SEO ygtyýaryna has gowy düşünmek üçin olaryň hersini öwreneris we haýsy ugurlara täsir edýändigini göreris.

Domen ygtyýarlygy

Domen ygtyýarlygy termini MOZ öz ölçegini hödürlänsoň meşhur boldy. Şeýle hem, SEO ygtyýarlylygy bilen baglanyşykly bulaşyklygyň köpüsini tapyp bilersiňiz. Käbir adamlar domen ygtyýaryny ara alyp maslahatlaşanda Domain ygtyýarlyk adalgasyny ulanýarlar, beýlekiler MOZ ölçegi barada gürlänlerinde ulanýarlar. Domen ygtyýarlygynyň diňe bir ölçeg däl-de, eýsem manysyna düşünmelidiris.

Bir zady arassalamak üçin, Domain ygtyýarlygyny düşünje hökmünde we Domain ygtyýarlygyny ölçeg hökmünde ara alyp maslahatlaşarys. PageRank algoritmini eşitdiňizmi? Google-yň algoritminiň bir bölegi hökmünde ulanylsa-da, ençeme ýyl bäri köpçülige elýeterli däl. Şeýle hem, domen ygtyýaryny ölçemek üçin ulanylýan ilkinji ölçeg boldy.

Domen ygtyýary näme?

Domen ygtyýary, web sahypasynyň ýokary hilli we mazmunyna ynanyp boljakdygyny subut edýän birnäçe signaldan düzülen domeniň näderejede tertiplidigini görkezýär. Bu elementler domeniň abraýyny emele getirýär.
Bu elementleriň käbiri:
 • Ageaş we ynam
 • Meşhurlyk
 • Degişlilik

Ageaş we ynam

Gowy ýazgysynyň bardygyny subut eden domenler köplenç ýyllar boýy dowam edýär. Bu, Google-a ýokary dereje almak hukugyny gazanandyklaryny habar berýär. Gowy ýazgy üçin web sahypasynyň Google T & C-ni hiç wagt bozmandygyny aýdyp bileris.

Web sahypasy göçmese, gözleg motorlary bir sahypada bir gün, hepde ýa-da bir aýlyk domen goýup bilmez. Her täze domen ilki bilen öz ornuny gazanmaly we bu meselede ýaş rol oýnaýar. Şeýle-de bolsa, gowy mazmun ýazmak bilen bir hatarda gowy baglanyşyk gazanmak hem kömek edýär.

Meşhurlyk

Mysal hökmünde häzirki döwrüň meşhurlaryny ulanyň. Köpümiz, web sahypasy hökmünde meşhur bolmak üçin ulanylýan artykmaçlyklary üçin özümiz bilen birleşmek isleýäris. Meşhur bolanyňyzdan soň, Google we beýleki gözleg ulgamlary web sahypaňyzy 1-nji sahypasynda ýerleşdirer, sebäbi olar hem peýda görerler.

Meşhurlygy kesgitläniňde göz öňünde tutmaly käbir faktorlar:
 • Arka baglanyşyklaryň mukdary: domeniňiz näçe köp baglanyşyk bolsa, şonça gowy.
 • Arka baglanyşyklaryň hili: hil baglanyşyklary has ygtybarlylygy özüne çekýär we has köp ynam döredýär.
 • Üýtgeşik baglanyşyk domenleriniň mukdary: size bagly domenleriň sany näçe köp bolsa, web sahypaňyz şonça-da meşhur bolýar, bu bolsa marka habardarlygyny ýokarlandyrýar.

Domeniň ähmiýeti

Domeniň ýerlikliligi, bir domeni tertipleşdirmekde möhüm rol oýnaýar. Mazmundan we domen bilen baglanyşykly daşarky baglanyşyklardan ýerlik alýarsyňyz.

Domen ygtyýarynyň gowy derejesi näme

Bu soraga dogry jogap ýok. Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi bazaryňyzda üstünlik gazanmak üçin gaýnadylýar. Bäsdeşligiňizden has köp domen ygtyýaryňyz bar bolsa, diňe dogry domen ygtyýaryna eýe bolarsyňyz. Aöne has uly bazara geçeniňizde has köp domen ygtyýary gerek bolar. Şonuň üçin Semalt-da domen abraýyňyzy ýokarlandyrmak üçin yzygiderli tagalla etmäge synanyşýarys. Munuň sebäbi, siziň markaňyzyň we işiňiziň hemişe gowulaşýandygyna we işiňizi dowam etdirmek üçin kämilleşmelidigine ynanýarys. Domen ygtyýaryňyz näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy.

Sahypanyň ygtyýarlygy

Domen ygtyýary ýaly, sahypanyň ygtyýary şol sahypanyň tertipleşdirmek ukybydyr. Sahypanyň ygtyýarlylygy sahypa ygtyýarlyk düşünjesinde we sahypa ygtyýarlyk ölçeginde şol bir tapawudy paýlaşýar. Domen ygtyýaryndaky ýaly, sahypanyň ähmiýeti näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy.

Sahypanyň ygtyýary:
 • Ageaş we ynam
 • Salgylardan alnan bahanyň mukdary
 • Iň soňky täzelenmäniň täzeligi

Ageaş we ynam

Gowy ýazgyly sahypalaryň köpüsi, tertipleşdirmäge kömek eden ençeme ýyl bäri bar. Täze web sahypalary, adatça tertipleşdirilmezden ozal öz ähmiýetini subut etmeli we bu proses wagt alar. Web sahypasyna gowy ideg etmek bilen, onuň ýaşyna ýol açmak üçin zerur şertleri berip bileris. Gowy we oňat gurluşly mazmun bilen doldurmak bilen, web sahypasy giriş we çykyş baglanyşyklaryny toplap başlaýar. Bu, Google-a ygtybarlydygyňyzy görkezýär we sahypany has abraýly etmek üçin talaplaryňyzy ätiýaçlandyryp bilersiňiz.

Salgylardan alnan bahanyň mukdary

Baglanyşyň mukdary we hili sahypanyň abraýynyň görkezijisidir. Içerki we daşarky hilli baglanyşyklaryň köp bolmagy bilen, haýsydyr bir ygtyýarlyk görnüşi şeýle web sahypasyna geçirilýär. Domen ygtyýarlylygy üçin berlen düşündiriş ýaly, sahypaňyzda baglanyşyklaryň bolmagy Google-a web sahypaňyzy tapmaga we ygtyýaryňyzy barlamaga kömek eder.

Iň soňky täzelenmäniň täzeligi

Gözleg motorlary ýygy-ýygydan täzelenýän sahypalary makul bilýärler. Häkimiýet gazanmak üçin web sahypalary täzelenmeli we ýygy-ýygydan täzelenmeli. Şeýle etmek bilen, web sahypaňyzda köne maglumatlaryň bolmazlygyny üpjün edýärsiňiz we gelýänlere yzygiderli täze mazmun berýärsiňiz. Iň möhüm mazmunyňyza wagtal-wagtal baryp görmeli we tertipleşdirilmek üçin has gowy pursat bolmagy üçin yzygiderli täzelenmeli.

Sahypanyň ýerlikliligi

Sahypany degişli etmek, ýokary sahypanyň ygtyýaryndan has ýokarydyr. Ilkinji SERP sahypasyna girmek üçin web sahypaňyza degişli açar sözler bolmaly. Açar sözler, içerki baglanyşyklar we daşarky baglanyşyklar arkaly sahypaňyzyň mazmunyny gowulandyryp, sahypaňyzyň ähmiýetini ýokarlandyrýarsyňyz.

Sahypanyňyzyň abraýyny nädip barlamaly

Aşakdaky soraglara jogap bermek bilen sahypaňyzyň abraýyny bilip bilersiňiz:
 • Käbir ýokary bäsdeşlik açar sözler üçin sahypa reýtingi barmy?
 • Sahypada näçe arka baglanyşyk bar?
 • Sahypadaky arka baglanyşyklaryň hili nähili?
 • Bu sahypada näçe özboluşly baglanyşyk domenleri bar?

Baglanyş ygtyýarlygy

Baglanyşyk ygtyýary, baglanyşygyň alyp barýan güýjüniň we ygtyýarlygynyň görkezijisidir. Beýleki ygtyýarlyklarda bolşy ýaly, baglanyşyk ygtyýarlygy näçe ýokary bolsa, web sahypasy üçin şonça gowy. Her baglanyşykda bar bolan abraýyňyza birnäçe faktor täsir edýär:
 • Nook, atributyna eýeriň: bu satyn alnan we adatça gazanylmaýan arka baglanyşyklarda köp bolýar.
 • Baglanan sahypanyň sahypa ygtyýary: baglanyşygy öz içine alýan sahypanyň ygtyýary, baglanyşygyň alyp barýan ygtyýarlygyny berk kesgitleýji.
 • Sahypadaky baglanyşyklaryň mukdary: sahypanyň alyp barýan baglanyşyklarynyň sanyna akylly boluň. Sahypanyň baglanyşygyň ygtyýaryny kesgitleýändigini görüp, gaty köp baglanyşyk beýle peýdaly däl.
 • Baglanyşygyň ýerleşýän ýeri: baglanyşyklaryň ýerleşýän ýeri, ygtyýarlyklaryny kesgitlemekde möhümdir. Gözleg motorlary sahypanyň mazmunyndaky baglanyşyklara has köp ygtyýarlyk berýär (kontekstdäki baglanyşyklar).
Sag boluň Semalt, birnäçe web sahypasy gözleg motory SERP-lerinde has gowy derejelere ýetmekde peýdalydygyny subut eden ygtyýara ýetmegi başardy.

send email